Pályázati felhívás intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására

Az Emberi Erőforrások Minisztere a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2015.08.01-2020.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye: Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Kisfaludy utca 2.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:  

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

- Egyetem, egyetemi szintű végzettség és tanári szakképzettség vagy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésben meghatározott végzettség és szakképzettség,

- cselekvőképesség

- büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

- pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

- pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

- megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata

- 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

- a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

- szakmai önéletrajz

- az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

- amennyiben a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség megszerzése még folyamatban van, szükséges a felsőoktatási intézmény igazolása a tanulmányok várható befejezéséről

- a pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettségről szóló igazolást legkésőbb 2015.05.20-ig kell benyújtani, egyéb hiánypótlásraa pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2015. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. március 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Henrietta nyújt, a 0692/795-236 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (1051 Budapest, Nádor utca 32. KLIK Személyügyi Főosztály ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2015-06-14 , valamint a beosztás megnevezését: Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola-intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. június 19.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 

- Oktatási és Kulturális Közlöny

- helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: A pályázatot írásban, két azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni a KLIK Személyügyi Főosztály címére. A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetői beosztására". Két további példányt kérünk a KLIK Zalaegerszegi Tankerület címére megküldeni (8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi utca 10. ).

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.klik.gov.hu honlapon szerezhet. 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2015. február 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

Forrás: https://kozigallas.gov.hu/pages/jobviewer.aspx?ID=ehcd9rd3h4

 

 vissza
Avocado